Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Mysletín - CZ063.3304.6103.117 - stav 18. 7. 2019

 1. Obec

  Mysletín

  Číslo obce PRVKUK 117
  Kód obce PRVKUK CZ063.3304.6103.117
  Kód obce 561819
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  361 (6103)
  Humpolec
  Číslo POU
  Název POU
  779
  Humpolec

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3304.6103.0117.01 Mysletín 10057 100579
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Mysletín se nachází jižně od města Humpolec, ve vzdálenosti cca 6 km. V obci je Návesní rybník. Rozsah zástavby je v rozmezí 540,0 – 574,0 m n. m.
   Obec Mysletín se nachází v OP VN Švihov.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Mysletín trvale bydlící 104 104 104 117 122 127 131
   přechodně bydlící - - - 16 16 16 16
   celkem 104 104 104 133 138 143 147
   Obec Mysletín celkem trvale bydlící 104 104 104 117 122 127 131
   přechodně bydlící - - - 16 16 16 16
   celkem 104 104 104 133 138 143 147
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Mysletín 115 109 119 125 119 123 125 123 123 123 123 123 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Mysletín 80 82 85 109 109 109 109
   Obec Mysletín celkem 80 82 85 109 109 109 109
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Původní prameniště vodovodu se nachází východně od obce a je tvořeno jednou kopanou studní. Ze studny je voda gravitačně svedena do obce. V současné době se nevyužívá a funguje jako záložní zdroj. Využívané prameništi vodovodu je tvořeno 3 kopanými studnami a 3 jímacími zářezy, které se nachází východně od obce. Z prameniště je voda svedena potrubím z PVC DN 80 délky 600 m do vodojemu o objemu 30 m3, ve kterém je umístěn odkyselovací filtr. Nový rozvod délky 720 m z tohoto vodojemu je napojen na stávající síť. Rozvodné gravitační řady po obci jsou z PVC DN 80 délky 412 m a z PVC DN 65 mm délky 458 m.

    

   V roce 2019 bylo realizováno technické opatření spočívající v propojení vodovodních řadů v obci, oprava vodojemu a výtlačný řad v délce 649 m.

    

    

    

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Navrhuje se modernizace stávajícího VDJ „B“. Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Mysletín realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Mysletín - - - - - 127 131
   Obec Mysletín celkem - - - - - 127 131
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci žije v současnosti 116 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 16 rekreantů. Obyvatelstvo je připojené na jednotnou kanalizaci. Celková délka kanalizace DN 200-500 je cca 1310 m. Kanalizace je zaústěna do biologického rybníka.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Předpokládá se rozšíření čistírny odpadních vod (biologického rybníka).
   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Mysletín
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): nejsou

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Mysletín realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Mysletín 1 000,0 1 000,0 2 000,0
  Obec Mysletín celkem 1 000,0 1 000,0 2 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  18. 7. 2019 30/2019 administrativní opatření Mysletín - propojení vodovodů v Mysletíně - oprava VDJ, výtlačný řad v délce 649 m
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.