Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Mladé Bříště - CZ063.3304.6103.116 - stav 10. 12. 2019

 1. Obec

  Mladé Bříště

  Číslo obce PRVKUK 116
  Kód obce PRVKUK CZ063.3304.6103.116
  Kód obce 548383
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  361 (6103)
  Humpolec
  Číslo POU
  Název POU
  779
  Humpolec

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3304.6103.0116.01 Mladé Bříště 09676 96768
  CZ063.3304.6103.0116.02 Hojkovy 09675 96750
  CZ063.3304.6103.0116.03 Záhoří 18995 189952
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Mladé Bříště se nachází jižně od města Humpolec, ve vzdálenosti cca 5 km. Obec se skládá ze tří místních částí: Mladé Bříště, Hojkovy (1 km východně od obce Mladé Bříště) a Záhoří (2 km severozápadně od obce Mladé Bříště). Obcí protéká Kladinský potok. Rozsah zástavby je v rozmezí 490,0 – 522,0 m n. m.
   Obec se nachází v OP VN Švihov.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Hojkovy trvale bydlící 12 12 12 16 25 30 30
   přechodně bydlící 20 20 20 18 15 18 18
   celkem 32 32 32 34 40 48 48
   Mladé Bříště trvale bydlící 145 145 145 179 187 195 201
   přechodně bydlící 70 70 70 18 18 18 18
   celkem 215 215 215 197 205 213 219
   Záhoří trvale bydlící 60 60 60 47 42 36 31
   přechodně bydlící 30 30 30 39 39 39 39
   celkem 90 90 90 86 81 75 70
   Obec Mladé Bříště celkem trvale bydlící 217 217 217 242 254 261 262
   přechodně bydlící 120 120 120 75 72 75 75
   celkem 337 337 337 317 326 336 337
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Mladé Bříště 228 242 239 248 252 249 255 248 252 255 262 262 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Hojkovy 0 0 0 0 0 0 0
   Mladé Bříště 145 145 145 197 205 213 219
   Záhoří 51 51 51 68 63 57 52
   Obec Mladé Bříště celkem 196 196 196 265 268 270 271
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Hojkovy

   Část obyvatel je zásobena ze společné původní studny uprostřed zástavby a část z domovních studní.

    

   Místní (městská) část Mladé Bříště

   Prameniště vodovodu tvoří jedna kopaná studna vyzděná z kamenů, průměr studny 4 m hloubka 5 m. Prameniště se nachází severně od obce. Studna slouží zároveň jako akumulace. Odkyselení se provádí ve studni.

   Původní prameniště, tvořené jednou kopanou studnou, vyzděnou z kamenů, o průměru 4 m a hloubce 5 m, se nyní nevyužívá. Studna byla odstavena z provozu. Místní část je nyní napojena na skupinový vodovod Bioagra - VoKa přívodním řadem délky 1100 m. V roce 2005 byla realizována oprava vodovodního řadu v celkové délce 548 m.

    

   Místní (městská) část Záhoří

   Místní část Záhoří je napojena na vodovod Mladé Bříště přívodním řadem délky 1113 m. Voda natéká do vodojemu 2 x 50 m3. Z vodojemu je gravitačně zásobeno spotřebiště. Rozvodné řady jsou z PVC DN 100 o celkové délce 1291 m.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Hojkovy

   V místní části se navrhuje výstavba vodovodní sítě, která bude napojena na vodovodní síť místní části Mladé Bříště.

    

   Místní (městská) část Mladé Bříště

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Záhoří

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se pro obec neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Mladé Bříště realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Hojkovy 0 0 0 0 0 0 0
   Mladé Bříště 0 0 0 0 0 0 219
   Záhoří 0 0 0 0 0 0 70
   Obec Mladé Bříště celkem 0 0 0 0 0 0 289
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Hojkovy

   V místní části Hojkovy žije v současnosti 16 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 18 rekreantů. Místní část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť, odpadní vody jsou zachycovány do bezodtokých jímek  nebo jsou zaústěny přes domovní septiky do vodního toku.

    

   Místní (městská) část Mladé Bříště

   V místní části Mladé Bříště žije v současnosti 175 trvale bydlících obyvatel, z nichž je na stávající jednotnou kanalizační síť napojeno 150 obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 18 rekreantů. Při výstavbě kanalizace, která probíhala v rozmezí let 1970 – 1973 a jejíž celková délka činí 1 300 m, byly použity betonové trouby profilů DN 300 až DN 500.

   Odpadní vody odtékají přes domovní septiky stávající kanalizací do vodního toku nebo jsou akumulovány v bezodtokých jímkách.

    

   Místní (městská) část Záhoří

   V místní části Záhoří žije v současnosti 50 trvale bydlících obyvatel, z nichž je na stávající jednotnou kanalizační síť napojeno 30 obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 39 rekreantů. Při výstavbě kanalizace, která probíhala v rozmezí let 1970 – 1973 a jejíž celková délka činí 1 100 m, byly použity betonové trouby profilů DN 300 až DN 500.

   Hlavní stoky jsou zaústěny do požární nádrže a do odtoku z požární nádrže. Odpadní vody odtékají stávající kanalizací do vodního toku.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Hojkovy

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Mladé Bříště

   Předpokládá se výstavba splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod. Stávající kanalizace bude ponechána jako dešťová.

    

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

   Nově napojené obce (místní části): Mladé Bříště

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): Hojkovy

    

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní(městská) část Záhoří

   Předpokládá se výstavba splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod. Stávající kanalizace bude ponechána jako dešťová.

    

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

   Nově napojené obce (místní části): Záhoří

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): nejsou

    

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Mladé Bříště realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Hojkovy 1 500,0 - 1 500,0
  Mladé Bříště 659,0 3 930,0 4 589,0
  Záhoří - 7 477,0 7 477,0
  Obec Mladé Bříště celkem 2 159,0 11 407,0 13 566,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  10. 12. 2019 0543/07/2019/ZK usnesení zastupitelstva Změna technického řešení v oblasti zásobování pitnou vodou
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.