Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Komorovice - CZ063.3304.6103.115 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Komorovice

  Číslo obce PRVKUK 115
  Kód obce PRVKUK CZ063.3304.6103.115
  Kód obce 548162
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  361 (6103)
  Humpolec
  Číslo POU
  Název POU
  779
  Humpolec

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3304.6103.0115.01 Komorovice 06885 68853
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Komorovice se nachází jižně od města Humpolec, ve vzdálenosti cca 3 km. Obcí protéká bezejmenný vodní tok. Rozsah zástavby je v rozmezí 556,0 – 586,0 m n. m.
   Obec se nachází v OP VN Švihov.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Komorovice trvale bydlící 167 167 167 185 187 190 191
   přechodně bydlící 5 5 5 33 33 33 33
   celkem 172 172 172 218 220 223 224
   Obec Komorovice celkem trvale bydlící 167 167 167 185 187 190 191
   přechodně bydlící 5 5 5 33 33 33 33
   celkem 172 172 172 218 220 223 224
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Komorovice 178 183 187 192 191 188 192 196 199 200 204 204 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Komorovice 167 167 167 206 208 211 212
   Obec Komorovice celkem 167 167 167 206 208 211 212
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Zdrojem vody pro vodovod Komorovice jsou 4 kopané studny. Voda ze studní S1 (z betonových skruží DN 1500 mm, hloubky 4 m) a S4 je gravitačně svedena do přerušovací jímky, voda ze studní S2 a S3 je gravitačně svedena do akumulační a přečerpávací jímky, odkud je přečerpávána do přerušovací jímky, ze které všechna voda gravitačně odtéká potrubím z PVC DN 100 mm délky 1 552 m do zemního železobetonového vodojemu 2 x 60 m3 s odkyselovací jímkou kapacity 1 l/s. Do spotřebiště je z vodojemu voda dopravována gravitačně řadem z PVC DN 100 mm délky 1040 m.
   Další rozvodný řad tvoří sdružená přípojka PE DN 50 mm délky 180 m.
   V případě nedostatku vody lze zásobit vodou z vodovodu pro ZD Zálesí. Zdrojem je prameniště severozápadně od obce Krasoňov, je tvořeno 1 kopanou a 3 vrtanými studnami. Z prameniště je voda svedena do vodojemu Krasoňov, z S1 gravitačně, z ostatních čerpáním. Z vodojemu Krasoňov je voda čerpána do vodojemu Komorovice výtlačným řadem délky 3 994 m. Z vodojemu Komorovice je možné zásobit i obec Mladé Bříště.
   V roce 2014 byl dokončen vodovod délky 142 m.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Předpokládá se rozšíření prameniště z důvodu nedostatku vody - nový vrt a přívodní řad délky cca 150 m.
   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými zdroji se uvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Komorovice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Komorovice - - - - - 223 224
   Obec Komorovice celkem - - - - - 223 224
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci žije v současnosti 185 trvale bydlících obyvatel, z nichž je na stávající jednotnou kanalizační síť napojeno 157 obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 33 rekreantů. Na konci 90. let byla kanalizační síť rozšířena o 300 m stok z PVC DN 300. Při výstavbě kanalizace, jejíž celková délka činí 2 410 m, byly použity betonové trouby DN 300-500.
   Hlavní stoka je zaústěna do místního rybníka, který slouží jako biologická čistírna. Před vtokem je umístěna odlehčovací komora. Odpadní vody odtékají do vodního toku nebo jsou akumulovány v bezodtokých jímkách. V obci jsou 4 domovní čistírny odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Předpokládá se výstavba splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod. Stávající kanalizace bude ponechána jako dešťová.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Komorovice
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): nejsou

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Komorovice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Komorovice 400,0 9 063,0 9 463,0
  Obec Komorovice celkem 400,0 9 063,0 9 463,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.