Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Koberovice - CZ063.3304.6103.114 - stav 18. 9. 2018

 1. Obec

  Koberovice

  Číslo obce PRVKUK 114
  Kód obce PRVKUK CZ063.3304.6103.114
  Kód obce 548146
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  361 (6103)
  Humpolec
  Číslo POU
  Název POU
  779
  Humpolec

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3304.6103.0114.01 Koberovice 06724 67245
  CZ063.3304.6103.0114.02 Lísky 04154 41548
  CZ063.3304.6103.0114.03 Lohenice 08639 86398
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Koberovice se nachází severozápadně od města Humpolec, ve vzdálenosti cca 7 km. Obec se skládá z tří místních částí: Koberovice, Lísky (1 km jižně od Koberovic) a Lohenice (1 km východně od Koberovic), Obcí protéká místní vodní tok - přítok Želivky. Rozsah zástavby je v rozmezí 458,0 - 476,0 m n. m.
   Obec se nachází v OP VN Švihov.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Koberovice trvale bydlící 111 111 111 86 83 80 77
   přechodně bydlící 14 14 14 39 39 39 39
   celkem 125 125 125 125 122 119 116
   Lísky trvale bydlící 29 29 29 47 44 41 38
   přechodně bydlící 9 9 9 30 30 30 30
   celkem 38 38 38 77 74 71 68
   Lohenice trvale bydlící 11 11 11 9 9 9 9
   přechodně bydlící 9 9 9 45 45 45 45
   celkem 20 20 20 54 54 54 54
   Obec Koberovice celkem trvale bydlící 151 151 151 142 136 130 124
   přechodně bydlící 32 32 32 114 114 114 114
   celkem 183 183 183 256 250 244 238
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Koberovice 142 147 142 144 153 153 156 159 163 163 162 162 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Koberovice 111 111 111 125 122 119 116
   Lísky 25 25 25 77 74 71 68
   Lohenice 20 20 20 54 54 54 54
   Obec Koberovice celkem 156 156 156 256 250 244 238
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Koberovice

   Místní část Koberovice je zásobena ze skupinového vodovodu Koberovice - Lohenice - Vojslavice. Prameniště se nachází východně od obce Podivice a je tvořeno 2 kopanými studnami. Studny S1 - S2 mají vlastní odkyselovací stanici a z ní je voda gravitačně svedena do vodojemu. Studna S3 není do systému zapojena. Vodojem je zemní, monolitický, železobetonový, osmiúhelníkový o objemu 100 m3. Z vodojemu je gravitačně zásobeno spotřebiště rozvodným řadem délky 3,8 km, který následně pokračuje až do obce Vojslavice.

    

   V roce 2017 byl realizován posilový vodní zdroj - vrt Ka-1 o hloubce 100 m a jeho napojení do stávajícího vodojemu.

   V roce 2017 byla povolena stavba zásobovacího vodovodního řadu z vodojemu, který bude napojen na stávající vodovodní řad v místní části.

   V roce 2018 byly povoleny vodovodní řady pro samotu Chvalovice.

    

   Místní (městská) část Lísky

   Prameniště vodovodu se nachází východně od obce a je tvořeno jednou kopanou studnou, která zároveň slouží jako akumulace. Ze studny je gravitačně zásobeno spotřebiště. Celková délka rozvodných řadů je 846 m.

    

   Místní (městská) část Lohenice

   Původní prameniště vodovodu se nachází východně od místní části a je tvořeno jednou kopanou studní (z bet. Skruží, DN 1500 mm, hloubky 2,5 m). Ze studny je voda gravitačně svedena do zemního vodojemu o objemu 15 m3 potrubím z PE DN 50 mm délky 661 m. V současnosti je tento zdroj včetně akumulace odpojen z důvodu špatné kvality vody. Bylo provedeno posílení vodovodu, které spočívá v připojení prameniště na přívodní řad ze studny Kaliště. V současné době je místní část napojena a zásobována ze skupinového vodovodu Koberovice - Lohenice - Vojslavice, délka přívodní řadu je cca 3,1 km až do vodojemu Koberovice.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Koberovice

   Předpokládá se rozšíření stávajícího prameniště. Přívodní potrubí z PVC 90 bude provedeno od nové studny do VDJ Koberovice v délce cca 1,5 km.

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Lísky

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Lohenice

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými zdroji se uvažuje v místní části Koberovice.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Koberovice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Koberovice - - - - - - 116
   Lísky - - - - - - -
   Lohenice - - - - - - -
   Obec Koberovice celkem - - - - - - 116
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Koberovice

   V místní části Koberovice žije v současnosti 126 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 39 rekreantů. Místní část má vybudovanou jednotnou kanalizaci, jejíž výstavba probíhala postupně od roku 1958. Kanalizace je provedená z potrubí PVC 250 mm, PVC 300 mm a betonových trub 300 mm. Na potrubí jsou provedeny šachty a dešťové vpusti. Celková délka je 1110 m. Na kanalizaci je napojeno 60 obyvatel. Odpadní vody od ostatních obyvatel jsou zachycovány do bezodtokových jímek.

    

   V roce 2018 byla povolena stavba splaškové kanalizace a ČOV Koberovice pro 180 EO.

    

   Místní (městská) část Lísky

   V místní části Lísky žije v současnosti 21 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 30 rekreantů. Místní část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť, odpadní vody jsou zachycovány do bezodtokých jímek, nebo jsou zaústěny přes domovní septiky přímo do vodního toku.

    

   Místní (městská) část Lohenice

   V místní části Lohenice žije v současnosti 15 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 45 rekreantů. Místní část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť, odpadní vody jsou zachycovány do bezodtokých jímek,  nebo jsou zaústěny přes domovní septiky přímo do vodního toku.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Koberovice

   Předpokládá se výstavba splaškové kanalizace, která převede odpadní vody na navrhovanou ČOV Koberovice. Navrhované stoky splaškové kanalizace z PVC DN 300 mají celkovou délku cca 1640 m.

    

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

   Nově napojené obce (místní části): Koberovice

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): nejsou

    

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Lísky

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Lohenice

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Koberovice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Koberovice 1 400,0 12 125,0 13 525,0
  Lísky 100,0 - 100,0
  Lohenice - - -
  Obec Koberovice celkem 1 500,0 12 125,0 13 625,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  18. 9. 2018 27/2018 administrativní opatření Koberovice - Koberovice – likvidace splaškových odpadních vod a vodovod Koberovice - mechanicko – biologická ČOV 180 EO, splašková kanalizace a vodovodní řady Komorovice samota Chvalovice
  11. 12. 2017 29/2017 administrativní opatření Koberovice - zásobovací řad z VDJ v délce 486,5 m. Vodovodní řad bude vycházet z armaturní šachty stávajícího VDJ na pozemku p. č. st. 50 v k.ú. Lohenice, řad bude ukončen napojením na stávající vodovodní řad pozemek p.č.778 v k.ú. Koberovice
  1. 9. 2017 28/2017 administrativní opatření Koberovice - posilový zdroj vody pro vodovod obce Koberovice vrt Ka-1 hl. 100 m, na pozemcích p.č. st. 298, 386/1 (dle PK 426), 430/2 (dle PK 426), 386/14 v k. ú. Kaliště, vodovodní potrubí v délce 25 m (z vrtu do vodojemu),
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.