Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Kejžlice - CZ063.3304.6103.113 - stav 31. 7. 2018

 1. Obec

  Kejžlice

  Číslo obce PRVKUK 113
  Kód obce PRVKUK CZ063.3304.6103.113
  Kód obce 548120
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  361 (6103)
  Humpolec
  Číslo POU
  Název POU
  779
  Humpolec

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3304.6103.0113.01 Kejžlice 06473 64734
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Kejžlice se nachází severně od města Humpolec, ve vzdálenosti cca 7 km. Obcí protéká Pstružný potok. Rozsah zástavby je v rozmezí 466,0 – 476,0 m n. m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Kejžlice trvale bydlící 328 327 327 370 420 420 420
   přechodně bydlící 90 90 90 30 30 30 30
   celkem 418 417 417 400 450 450 450
   Obec Kejžlice celkem trvale bydlící 328 327 327 370 420 420 420
   přechodně bydlící 90 90 90 30 30 30 30
   celkem 418 417 417 400 450 450 450
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Kejžlice 326 342 345 353 353 364 363 366 376 401 416 416 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Kejžlice 310 310 310 400 450 450 450
   Obec Kejžlice celkem 310 310 310 400 450 450 450
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Prameniště vodovodu se nachází východně od obce a je tvořeno 6 kopanými studnami (z betonových skruží) a 2 jímacími zářezy (z děrované kameniny DN 150 mm délky 40 a 85 m, hloubky 2,5-3 m). Z prameniště je voda gravitačně svedena do zemního železobetonového, dvoukomorového vodojemu o objemu 150 m3. Přívodní řad je z oceli  DN 80 mm, oceli DN 50, PE DN 50 délky a PVC DN 100 celkové délky 1200 m. Z vodojemu je gravitačně zásobeno spotřebiště. Rozvodné řady jsou z PVC DN 100, PVC DN 80 mm, PE DN 50 mm a PE DN 40 mm. Celková délka rozvodných řadů je 4164 m.

   Vydatnost prameniště je 1,4 l/s.

    

   V roce 2018 byla povolena stavby vodního zdroje a přívodního řadu "Orlovy" - vrt KE-3 hloubky 80 m a jeho napojení do stávající sběrné studny. Dále byl povolen vrt KO-2-15 hloubky 80 m a jeho napojení na stávající řad ze stávajícího vrtu KO-1-15.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Uvažuje se s posílením vodních zdrojů zřízením nových vrtů (studní) a s ochranou stávajících vodních zdrojů (např. ochrana před povrchovou vodou). Dále je navržena modernizace stávajícího VDJ včetně osazení zařízení pro úpravu pitné vody a ATS.
   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   Uvažuje se s výstavbou dvou nových zdrojů.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Kejžlice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Kejžlice - - - 400 450 450 450
   Obec Kejžlice celkem - - - 400 450 450 450
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Kejžlice žije v současnosti 355 trvale bydlících obyvatel, z nichž je na stávající jednotnou gravitační kanalizační síť napojeno 300 obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 30 rekreantů. Při výstavbě kanalizace, jejíž celková délka činí 3120 m, byly použity betonové trouby profilů DN 300 a DN 400.
   Celá kanalizační síť je rozdělena do několika větví a sběračů, které jsou vyústěny samostatně do Pstružného potoka. Jedná se celkem o 14 výústí. Dále je provedeno několik samostatných přípojek přímo do toku. Odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septicích stávající kanalizací přímo do toku. Do kanalizace jsou zaústěny i přepady ze studní.

   V roce 2014 byla zahájena výstavba nové splaškové kanalizace a ČOV pro 495 EO. Stavba bude dokončena do konce roku 2015. Stávající jednotná kanalizace bude zachována a bude sloužit jako dešťová.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V roce 2015 bude dokončena výstavba nové splaškové kanalizační sítě v obci Kejžlice (včetně osad Nové Dvory a Číhadlo), zakončené novou mechanicko - biologickou ČOV pro 495 ekvivalentních obyvatel.
   Celková délka nově navržených kanalizačních řadů je 6 887 m. Kanalizační potrubí je navrženo z PVC/PP kanalizačních trub DN 250 a 300. V místech směrových a výškových lomů a v přímých úsecích po 50 m jsou navrženy plastové revizní kanalizační šachty DN 1000. Kanalizace je svedena pod severní část obce, kde je  navržena výstavba mechanicko-biologické čistírny odpadních vod. Vyčištěné vody budou vypouštěny do Pstružného potoka.
   Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Kejžlice, Malý Budíkov
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): nejsou

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Kejžlice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Kejžlice 4 610,0 29 800,0 34 410,0
  Obec Kejžlice celkem 4 610,0 29 800,0 34 410,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  31. 7. 2018 26/2018 administrativní opatření Kejžlice - výstavba vodního zdroje a přívodního řadu „Orlovy“ – vrt KE-3 hl. 80 m a vodovodní řad z vrtu KE-3 v délce 65 m do stávající betonové sběrné studny na pozemku p.č. 1729/1 v k.ú. Kejžlice; vrt KO-2-15 hl. 80 m a vodovodní řad z vrtu KO-2-15 v délce 41 m a napojen na řad stávající z vrtu (KO-1-15 (KE-1)). Vrty budou na pozemcích p.č. 1722 a 1729/1 v k.u Kejžlice
  5. 9. 2016 25/2016 administrativní opatření Kejžlice - výstavba vodního zdroje hl. 80 m a přívodního řadu „Orlovy“ na pozemcích p.č. 1722 a 1729/1 v k.u Kejžlice, 80 m, vodovodu v délce 54 m začínající v nové studn, a končící napojením na stávající sběrnou studnu na pozemku p.č.1138/3
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.