Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Kaliště - CZ063.3304.6103.112 - stav 14. 3. 2019

 1. Obec

  Kaliště

  Číslo obce PRVKUK 112
  Kód obce PRVKUK CZ063.3304.6103.112
  Kód obce 548090
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  361 (6103)
  Humpolec
  Číslo POU
  Název POU
  779
  Humpolec

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3304.6103.0112.01 Kaliště 06224 62243
  CZ063.3304.6103.0112.02 Háj 06223 62235
  CZ063.3304.6103.0112.03 Holušice 04153 41530
  CZ063.3304.6103.0112.04 Podivice 12381 123811
  CZ063.3304.6103.0112.05 Staré Hutě 40436 404365
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Kaliště se nachází severozápadně od města Humpolec, ve vzdálenosti cca 6 km. Obec je tvořena pěti místními částmi: Kaliště, Háj (1 km jižně od Kaliště), Holušice (2 km jižně od Kaliště), Podivice (2 km severozápadně od Kaliště), Staré Hutě j (2 km severovýchodně od Kaliště). Obcí protéká místní bezejmenný vodní tok - přítok Lohenického potoka a Meziklaský potok. Rozsah zástavby je v rozmezí 592,0 – 602,0 m n. m.
   Obec Kaliště včetně místních částí Podivice a Holušice se nachází v OP VN Švihov.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Háj trvale bydlící 16 16 16 8 8 8 8
   přechodně bydlící 23 23 23 25 27 28 30
   celkem 39 39 39 33 35 36 38
   Holušice trvale bydlící 26 26 26 28 29 29 29
   přechodně bydlící 32 32 32 35 38 37 39
   celkem 58 58 58 63 67 66 68
   Kaliště trvale bydlící 257 256 256 286 295 300 300
   přechodně bydlící 105 105 105 103 103 103 103
   celkem 362 361 361 389 398 403 403
   Podivice trvale bydlící 27 27 27 23 22 18 18
   přechodně bydlící 66 66 66 51 65 62 68
   celkem 93 93 93 74 87 80 86
   Staré Hutě trvale bydlící 7 7 7 4 3 2 1
   přechodně bydlící 155 155 155 178 163 163 163
   celkem 162 162 162 182 166 165 164
   Obec Kaliště celkem trvale bydlící 333 332 332 349 357 357 356
   přechodně bydlící 381 381 381 392 396 393 403
   celkem 714 713 713 741 753 750 759
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Kaliště 340 336 344 347 350 353 354 352 350 346 353 353 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Háj 15 15 15 30 31 33 35
   Holušice 26 26 26 53 56 59 61
   Kaliště 255 255 255 289 298 303 303
   Podivice 26 26 26 74 87 80 86
   Staré Hutě - - - - - 165 164
   Obec Kaliště celkem 322 322 322 446 472 640 649
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Háj

   Obyvatelé místní části Háj jsou zásobováni ze skupinového vodovodu Kaliště - Holušice. Z VDJ Kaliště (zemní, železobetonový, dvoukomorový o objemu 300 m3) vede přívodní řad do obce Kaliště, z kterého se před obcí odděluje rozvodný řad zásobující místní část Háj. Rozvodné řady po místní části jsou z PE DN 40 délky 840 m.

    

   Místní (městská) část Holušice

   Obyvatelé místní části Holušice jsou zásobováni ze skupinového vodovodu Kaliště - Holušice. Spotřebiště je gravitačně zásobeno z VDJ Kaliště, přes rozvodnou síť obce Kaliště. Rozvodné řady po místní části jsou z PE DN 50 celkové délky 2489 m.

    

   Místní (městská) část Kaliště

   Obyvatelé místní části Kaliště jsou zásobováni ze skupinového vodovodu Kaliště - Holušice. Prameniště tvoří 3 kopané vodárenské studny (DN 2 m, hloubka 4,5 m) na lesním pozemku. Ve studních se nachází 4 čerpadla, která čerpají vodu do odkyselovací stanice výtlakem z PVC DN 100 délky 643 m do VDJ Kaliště. Nad VDJ je zřízena odradonovací jednotka. Z VDJ vede gravitační zásobní řad z PVC DN 100 délky 2 136 m do obce. Z přívodního řadu se oddělují řady pro místní části Podivice a Háj.

   Rozvodné řady po obci jsou PVC DN 100 celkové délky 1987 m a z PE DN 32 délky 470 m, DN 40 délky 790 m a DN 50 délky 135 m.

   V roce 2005 byla pro lokalitu rodinných domů realizována výstavba vodovodního  řadu  v celkové délce 372 m.

    

   V roce 2019 byla povolena stavba vrtané studny K-1 hloubky 70 m v k.ú. Podivice včetně výtlačného vodovodního řadu mezi vrtanou studnou a stavajícím VDJ Kaliště.

    

   Místní (městská) část Podivice

   Obyvatelé místní části Podivice jsou zásobováni částečně ze skupinového vodovodu Kaliště - Holušice a částečně z místního vodního zdroje s odradonovací jednotkou. Z VDJ Kaliště vede přívodní řad do obce Kaliště, z kterého se před obcí odděluje rozvodný řad zásobující místní část Podivice. Rozvodné řady po místní části jsou z oceli DN délky 2 560 m.

    

   Místní (městská) část Staré Hutě

   Místní část Staré Hutě nemá vybudovaný veřejný vodovod. Obyvatelstvo je zásobeno pitnou vodou z domovních studní.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Háj

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Holušice

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Kaliště

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována. Vzhledem k nedostatku pitné vody v letních měsících se připravuje posílení vodovodu tvořené 1 kopanou studní a přívodem délky cca 100 m, dále se uvažuje rekonstrukce VDJ.

    

   Místní (městská) část Podivice

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována. Uvažuje se se zřízením nového vodního zdroje.

    

   Místní (městská) část Staré Hutě

   Předpokládá se zřízení nového vodního zdroje - studny a výstavba nového VDJ a vodovodní sítě.

   Navrhované zdroje pitné vody

   Uvažuje se se zřízením nových zdrojů (studny) v místních částech Kaliště, Podivice a Staré Hutě.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Kaliště realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Háj - - - - - - -
   Holušice - - - - - 59 61
   Kaliště - - - 289 298 303 303
   Podivice - - - 68 81 80 86
   Staré Hutě - - - - - - -
   Obec Kaliště celkem - - - 357 379 442 450
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Háj

   V místní části Háj žije v současnosti 8 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 25 rekreantů. Háj nemá vybudovanou veřejnou kanalizační síť, odpadní vody jsou akumulovány v bezodtokých jímkách nebo zaústěny do septiků.

    

   Místní (městská) část Holušice

   V místní části Holušice žije v současnosti 28 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 35 rekreantů. Obec nemá vybudovanou veřejnou kanalizační síť, odpadní vody jsou akumulovány v bezodtokých jímkách nebo zaústěny do septiků.

    

   Místní (městská) část Kaliště

   V obci žije v současnosti 286 trvale bydlících obyvatel, z nichž je na stávající jednotnou kanalizační síť napojeno přibližně 289 obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 103 rekreantů. Kanalizace je provedena z trub hrdlových a drážkových DN 300 a 400 mm. Celková délka jednotné kanalizační sítě z let 2007 - 2014 je cca 5000 m.

   V obci byla v roce 2007 vybudována čistírna odpadních vod o kapacitě 360 EO.

    

   V současnosti napojené obce (místní části): Kaliště

   Nově napojené obce (místní části): nejsou

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): nejsou

    

   Místní (městská) část Podivice

   V obci žije v současnosti 23 trvale bydlících obyvatel, příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 51 rekreantů. Kanalizace je provedena z trub hrdlových a drážkových DN 300 a 400 mm. Celková délka kanalizační sítě je cca 800 m. Odpadní vody jsou vypouštěny dvěmi výústmi do Podivického potoka nebo jsou akumulovány v bezodtokých jímkách.

    

   Místní (městská) část Staré Hutě

   V obci žije v současnosti 5 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 178 rekreantů. Obec nemá vybudovanou veřejnou kanalizační síť, odpadní vody jsou akumulovány v bezodtokých jímkách nebo jsou zaústěny do septiků.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Háj

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel obce budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Holušice

   V místní části je uvažováno s výstavbou splaškové kanalizace a čistnírny odpadních vod.

    

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

   Nově napojené obce (místní části): Holušice

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): nejsou

    

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Kaliště

   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována. Dále se předpokládá intenzifikace ČOV.

    

   V současnosti napojené obce (místní části): Kaliště

   Nově napojené obce (místní části): nejsou

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): nejsou

    

   Místní (městská) část Podivice

   V místní části je uvažováno s výstavbou splaškové kanalizace a čistnírny odpadních vod. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace.

    

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

   Nově napojené obce (místní části): Podivice

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): nejsou

    

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Staré Hutě

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel obce budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Kaliště realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Háj - - -
  Holušice 500,0 4 220,0 4 720,0
  Kaliště 1 800,0 4 390,0 6 190,0
  Podivice 4 320,0 6 000,0 10 320,0
  Staré Hutě 3 500,0 - 3 500,0
  Obec Kaliště celkem 10 120,0 14 610,0 24 730,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  14. 3. 2019 24/2019 administrativní opatření Kaliště, Podivice - posílení vodárenské soustavy Kaliště – vrtaná studna K-1 hl. 70 m včetně připojení, na pozemcích p. č. 201 v k. ú. Podivice, výtlačný vodovodní řad v délce 835 m mezi vrtem a stávajícím VDJ na p. č. st. 68 v k. ú. Kaliště
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.