Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Jiřice - CZ063.3304.6103.111 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Jiřice

  Číslo obce PRVKUK 111
  Kód obce PRVKUK CZ063.3304.6103.111
  Kód obce 548081
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  361 (6103)
  Humpolec
  Číslo POU
  Název POU
  779
  Humpolec

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3304.6103.0111.01 Jiřice 06104 61042
  CZ063.3304.6103.0111.02 Močidla 40435 404357
  CZ063.3304.6103.0111.03 Speřice 15281 152811
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Jiřice se nachází severozápadně od města Humpolec, ve vzdálenosti cca 2 km. Obec je složena ze tří místních částí Jiřice, Močidla (2 km jihozápadně od Jiřice) a Speřice (3 km severozápadně od Jiřice). Obcí protéká bezejmenný drobný vodní tok, dále Petrovický potok, dalším tokem je Návesní rybník. Rozsah zástavby je v rozmezí 544,0 – 568,0 m n.m.
   Obec se nachází v povodí VN Švihov (místní část Jiřice pouze částečně).

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Jiřice trvale bydlící 564 563 563 770 815 850 960
   přechodně bydlící 20 20 20 25 25 25 25
   celkem 584 583 583 795 840 875 985
   Močidla trvale bydlící 20 20 20 20 20 20 20
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 20 20 20 20 20 20 20
   Speřice trvale bydlící 86 86 86 105 105 110 111
   přechodně bydlící 11 11 11 15 15 15 15
   celkem 97 97 97 120 120 125 126
   Obec Jiřice celkem trvale bydlící 670 669 669 895 940 980 1 091
   přechodně bydlící 31 31 31 40 40 40 40
   celkem 701 700 700 935 980 1 020 1 131
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Jiřice 816 858 866 883 877 882 888 889 918 940 935 935 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Jiřice 564 563 563 770 815 850 960
   Močidla - - - 20 20 20 20
   Speřice 70 71 72 105 105 110 111
   Obec Jiřice celkem 634 634 635 895 940 980 1 091
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Jiřice

   Místní část Jiřice je zásobena ze skupinového vodovodu HU-PE-PA. Gravitační připojení na HU-PE-PA (větev Humpolec – Křelovice) je v jižní části místní části. Místní část je gravitačně zásobena z VDJ Hněvkovice 500 m3 (615,00/611,00 m n.m.) - zemní železobetonový, dvoukomorový. Rozvodné gravitační řady po obci jsou z PE DN 25-50 celkové délky 1594 m, a také z PVC DN 100 délky 3648 m.

   V roce 2008 byla realizována výstavba vodovodního řadu v celkové délce 735 m.

    

   Místní (městská) část Močidla

   Místní část má veřejný vodovod napojený na vodovod PEVAK.

    

   Místní (městská) část Speřice

   Místní část má veřejný vodovod zásobováný ze skupinového vodovodu HU-PE-PA. Vodovod místní části je napojen na vodovod místní části Jiřice.

    

   Po obci je další rozvod vody, který slouží jako zdroj užitkové vody. Prameniště užitkového vodovodu Speřice se nachází východně od obce a je tvořeno jednou kopanou studnou (průměr 4,5 m, hloubka 3 m). Další zdroj tvoří posílení, které je tvořeno třemi kopanými studnami (DN 1000 a 1500 mm hloubky 2,0-2,5 m). Spotřebiště je zásobeno gravitačně rozvodnými řady z PVC DN 100 délky 335 m, ocel DN 50 mm délky 305 m, azbestocement DN 80 mm 250 m, ocel DN 40 délky 435 m, PE DN 32 délky 1200 m.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Jiřice

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Močidla

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Speřice

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Jiřice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Jiřice - - - 770 815 850 960
   Močidla - - - - - - -
   Speřice - - - 105 105 110 111
   Obec Jiřice celkem - - - 875 920 960 1 071
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Jiřice

   V místní části Jiřice žije v současnosti 760 trvalé bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 25 rekreantů. V období 2004 - 2006 byla realizována výstavba kanalizace Jiřice v celkové délce 3911 m včetně čerpací stanice ČS 1, výtlaku V3 a napojení na ČOV Humpolec. V roce 2008 byla realizována výstavba splaškové kanalizace v celkové délce 728 m včetně čerpací stanice na ČOV Humpolec. V roce 2013 byla dokončena výstavba oddílné splaškové kanalizace v celé obci Jiřice a místní části Speřice s vyústěním na ČOV Humpolec. Hlavní řad je veden v délce cca 6 km a jsou na něm 4 přečerpávací stanice.

    

   Místní (městská) část Močidla

   V obci Močidla žije v současnosti 20 trvale bydlících obyvatel. Obec nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť, odpadní vody jsou zachycovány do bezodtokých jímek nebo jsou zaústěny přes domovní septiky přímo do vodního toku.

    

   Místní (městská) část Speřice

   V obci Speřice žije v současnosti 99 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 15 rekreantů. Od roku 2013 jsou domácnosti napojeny na splaškovou kanalizaci s vyústěním na ČOV Humpolec. Původní kanalizace z betonového potrubí v současné době slouží pro odvod dešťových vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Jiřice
   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Místní (městská) část Močidla
   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel místní části budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Místní (městská) část Speřice
   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Jiřice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Jiřice 7 500,0 11 200,0 18 700,0
  Močidla - - -
  Speřice 2 100,0 2 200,0 4 300,0
  Obec Jiřice celkem 9 600,0 13 400,0 23 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.