Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Ježov - CZ063.3304.6103.110 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Ježov

  Číslo obce PRVKUK 110
  Kód obce PRVKUK CZ063.3304.6103.110
  Kód obce 548073
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  361 (6103)
  Humpolec
  Číslo POU
  Název POU
  779
  Humpolec

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3304.6103.0110.01 Ježov 05949 59498
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Ježov se nachází severně od města Pelhřimov, ve vzdálenosti cca 19 km. Rozsah zástavby je v rozmezí 420,0 – 454,0 m n. m. Obec se nachází v OP VN Švihov.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Ježov trvale bydlící 65 65 65 62 58 54 50
   přechodně bydlící 14 14 14 12 12 12 12
   celkem 79 79 79 74 70 66 62
   Obec Ježov celkem trvale bydlící 65 65 65 62 58 54 50
   přechodně bydlící 14 14 14 12 12 12 12
   celkem 79 79 79 74 70 66 62
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Ježov 66 66 65 62 61 60 59 60 61 62 64 64 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Ježov - - - - 70 66 62
   Obec Ježov celkem - - - - 70 66 62
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Ježov nemá vybudovaný veřejný vodovod a obyvatelstvo je zásobováno pitnou vodou z domovních studní. Kvalita a množství vody není známa.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Předpokládá se vybudování veřejného vodovodu tvořeného vodním zdrojem, ATS a rozvodnými řady. Předpokládaná délka rozvodných řadů je cca 950 m.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými zdroji se uvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Ježov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Ježov - - - - 70 66 62
   Obec Ježov celkem - - - - 70 66 62
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci žije v současnosti 67 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 12 rekreantů. V obci se předpokládá v roce 2015 dokončení výstavby splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod, na kterou bude napojeno .

   V obci bude v roce 2015 vybudována ČOV AS VARIO comp N100 ULTRA.

    

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Navrhuje se dobudování splaškové kanalizace odvádějící pouze splaškové vody na nově vybudovanou ČOV.

    

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

   Nově napojené obce (místní části): Ježov

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): nejsou

    

   Pokud nebude zajištěno dobudování splaškové kanalizace ve zbývajících částech obce, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

    

    

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Ježov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Ježov 1 700,0 7 500,0 9 200,0
  Obec Ježov celkem 1 700,0 7 500,0 9 200,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.