Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Humpolec - CZ063.3304.6103.109 - stav 22. 12. 2020

 1. Obec

  Humpolec

  Číslo obce PRVKUK 109
  Kód obce PRVKUK CZ063.3304.6103.109
  Kód obce 547999
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  361 (6103)
  Humpolec
  Číslo POU
  Název POU
  779
  Humpolec

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3304.6103.0109.01 Humpolec 40434 404349
  CZ063.3304.6103.0109.02 Brunka 04944 49441
  CZ063.3304.6103.0109.03 Hněvkovice 04006 40061
  CZ063.3304.6103.0109.04 Kletečná 06618 66184
  CZ063.3304.6103.0109.05 Krasoňov 07402 74021
  CZ063.3304.6103.0109.06 Lhotka 08134 81345
  CZ063.3304.6103.0109.07 Petrovice 11994 119946
  CZ063.3304.6103.0109.08 Plačkov 12122 121223
  CZ063.3304.6103.0109.09 Rozkoš 04940 49409
  CZ063.3304.6103.0109.10 Světlice 16058 160580
  CZ063.3304.6103.0109.11 Světlický Dvůr 16059 160598
  CZ063.3304.6103.0109.12 Vilémov 04941 49417
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Město Humpolec se nachází severovýchodně od města Pelhřimov, ve vzdálenosti cca 16 km. Město se skládá z dvanácti místních částí: Humpolec, Brunka (3 km severozápadně od Humpolce), Hněvkovice (2 km západně od Humpolce), Kletečná (6 km jihozápadně od Humpolce), Krasoňov (5 km jihovýchodně od Humpolce, 558,0-563,0 m n.m.), Lhotka (6 km severozápadně od Humpolce), Petrovice (5 km východně od Humpolce), Plačkov (3 km jihovýchodně od Humpolce, 580 m n.m.), Rozkoš (2 km východně od Humpolce), Světlice (3 km severně od Humpolce), Světlický Dvůr (2 km severně od Humpolce), Vilémov (1 km východně od Humpolce). Obcí protéká Pstružný potok a místní drobné vodní toky. Rozsah zástavby je v rozmezí 500,0 – 548,0 m n. m.Místní části Krasoňov, Hněvkovice a Kletečná se nachází v OP VN Švihov.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Brunka trvale bydlící 39 39 39 40 34 28 23
   přechodně bydlící 10 10 10 10 10 10 10
   celkem 49 49 49 50 44 38 33
   Hněvkovice trvale bydlící 376 375 375 360 355 350 344
   přechodně bydlící 10 10 10 45 45 45 45
   celkem 386 385 385 405 400 395 389
   Humpolec trvale bydlící 9 047 9 029 9 026 8 830 8 687 8 537 8 361
   přechodně bydlící 100 100 100 100 100 100 100
   celkem 9 147 9 129 9 126 8 930 8 787 8 637 8 461
   Kletečná trvale bydlící 150 150 150 153 151 149 147
   přechodně bydlící 10 10 10 30 30 30 30
   celkem 160 160 160 183 181 179 177
   Krasoňov trvale bydlící 255 254 254 255 254 252 249
   přechodně bydlící 15 15 15 11 11 11 11
   celkem 270 269 269 266 265 263 260
   Lhotka trvale bydlící 31 31 31 32 32 32 32
   přechodně bydlící 10 10 10 15 15 15 15
   celkem 41 41 41 47 47 47 47
   Petrovice trvale bydlící 194 194 194 192 186 180 174
   přechodně bydlící 10 10 10 25 25 25 25
   celkem 204 204 204 217 211 205 199
   Plačkov trvale bydlící 164 164 164 173 171 170 168
   přechodně bydlící 10 10 10 70 70 70 70
   celkem 174 174 174 243 241 240 238
   Rozkoš trvale bydlící 278 277 277 304 307 310 311
   přechodně bydlící 10 10 10 34 34 34 34
   celkem 288 287 287 338 341 344 345
   Světlice trvale bydlící 150 150 150 156 157 158 158
   přechodně bydlící 10 10 10 32 32 32 32
   celkem 160 160 160 188 189 190 190
   Světlický Dvůr trvale bydlící 57 57 57 63 65 67 68
   přechodně bydlící 10 10 10 9 9 9 9
   celkem 67 67 67 72 74 76 77
   Vilémov trvale bydlící 188 188 188 241 249 258 265
   přechodně bydlící 10 10 10 33 33 33 33
   celkem 198 198 198 274 282 291 298
   Obec Humpolec celkem trvale bydlící 10 929 10 908 10 905 10 799 10 648 10 491 10 300
   přechodně bydlící 215 215 215 414 414 414 414
   celkem 11 144 11 123 11 120 11 213 11 062 10 905 10 714
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Humpolec 11102 10898 10910 10917 10932 10860 10877 10850 10835 10894 10970 10970 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Brunka 23 25 29 40 34 28 23
   Hněvkovice 369 369 369 405 400 395 389
   Humpolec 8 900 8 919 8 966 8 700 8 600 8 500 8 300
   Kletečná 140 140 140 183 181 179 177
   Krasoňov 257 257 257 96 96 96 96
   Lhotka 31 31 31 47 47 47 47
   Petrovice 197 197 197 217 211 205 199
   Plačkov 174 174 174 243 241 240 238
   Rozkoš 278 277 277 338 341 344 345
   Světlice 160 160 160 188 189 190 190
   Světlický Dvůr 47 47 48 72 74 76 77
   Vilémov 137 146 161 274 282 291 298
   Obec Humpolec celkem 10 713 10 742 10 809 10 803 10 696 10 591 10 379
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Brunka

   Místní část Brunka je zásobena z vodovodní sítě města Humpolec. Zásobní gravitační řad z Humpolce je z PVC DN 80 délky 2081 m.

    

   Místní (městská) část Hněvkovice

   Místní část Hněvkovice je zásobena ze skupinového vodovodu HU-PE-PA. Gravitační připojení na HU-PE-PO větví Humpolec – Křelovice. Obec je gravitačně zásobena ze zemního železobetonového, dvoukomorového VDJ Hněvkovice 500 m3 (615,00/611,00 m n.m.). Rozvodné řady po obci jsou z PVC a PE, DN 50, 63, 90, 110 mm, celkové délky 3,4 km.

    

   Místní (městská) část Humpolec

   Místní část Humpolec je zásobována pitnou vodou z vlastního podzemního zdroje, který se skládá z lokalit – Perlavka, Šibeňák, Vodačka, Zemanovsko a Vilémov-kašna. Kromě toho je místní část Humpolec napojena na vodovod PEVAK, kterým je do místní části Humpolec (podobně jako do místních částí Hněvkovice a Petrovice) dodávána pitná voda z vodárenské nádrže Švihov (Želivka).

   Na prameništi Perlavka se nachází 7 jímacích zářezů, 4 sběrné jímky, 3 jímací studny kopané a 3 jímací studny vrtané. Prameniště Perlavka se nachází v lese, jižně od dálnice Praha-Brno. Voda ze zářezů a studní je vedena přes sběrné jímky do čerpací stanice, odkud je voda čerpána do VDJ Jihlavská 400 m3. Na výtlačném řadu do tohoto vodojemu je hlavní sběrná jímka, do které jsou napojeny přiváděcí řady z pramenišť Šibeňák a Vodačka. V roce 2010 bylo provedeno posílení vodního zdroje Perlavka vybudováním tří vrtaných studní.

   Prameniště Šibeňák se skládá ze 9 jímacích zářezů a 7 sběrných jímek. Prameniště se nachází v lese, jižně od VDJ Jihlavská, podél silnice Humpolec - Jihlava. Voda ze sběrných jímek a zářezů je vedena do hlavní sběrné jímky a dále pak do VDJ Jihlavská.

   Prameniště Vodačka se skládá ze 7 jímacích zářezů a 5 sběrných jímek. Zdroj se nachází v lese, po obou stranách dálnice Praha-Brno. Voda ze sběrných jímek a zářezů je vedena do hlavní sběrné jímky a dále pod do VDJ Jihlavská.

   Prameniště Zemanovsko se nachází východně od místní části Humpolec, pod železniční tratí Humpolec - Havlíčkův Brod. Tvoří ho 2 studny a 4 jímací zářezy. Voda ze studní a zářezů je vedena gravitačně do čerpací a odkyselovací stanice, odkud je výtlakem dopravena do VDJ Jihlavská.

   Prameniště Vilémov-kašna se nachází v lese, jižně od místní části Vilémov a tvoří ho 2 kopané studny. Poté je voda gravitačně vedena do čerpací a odkyselovací stanice a odtud výtlakem do VDJ Jihlavská.

   Pitná voda z Želivky je vedena výtlakem z vodojemu Háj (katastrální území Křelovice u Pelhřimova) do vodojemu Trucbába, odkud je pitná voda gravitačně vedena do místní části Humpolec.

   Celková délka svodných, přiváděcích, zásobních a rozvodných vodovodních řadů v místní části Humpolec je 57,3 km.

   Město je zásobováno ze dvou tlakových pásem. Prvnímu tlakovému pásmu přísluší vodojemy Jihlavská a Trucbáb, druhému pak vodojem Hněvkovice.

    

   Místní (městská) část Kletečná

   Prameniště je tvořeno jednou studnou, ze kterého je voda svedena do vodojemu.

   Místní část Kletečná je zásobena pitnou vodou z vodojemu o objemu 100 m3 s odkyselovací jímkou. Voda je dopravována gravitačně řadem PVC DN 110 přes dvůr „Smrdov“ do šachty nad obcí a odtud rozvedena rozvodnými řady po obci.

   Svodné, přiváděcí, zásobovací a rozvodné řady jsou z PVC, PE a oceli, DN 63, 90, 100 a 110 mm, celkové délky 3,5 km.

    

   Místní (městská) část Krasoňov

   Místní část je zásobena pitnou vodou ze dvou samostatných zdrojů vodní zdroj Hruštička a vodní zdroj ZD Komorovice. Oba systémy jsou odděleny. Vodní zdroj Hruštička je schopen tlakově pokrýt celou obec, ale nemá dostatečnou kapacitu. Vodní zdroj Komorovice má dostatečnou kapacitu, ale čerpáním je zásobena pouze dolní část obce. Horní část nelze tlakově pokrýt.

    

   Místní (městská) část Lhotka

   Prameniště pro místní část Lhotka se nachází východně od obce a je tvořeno jedním jímacím zářezem a dvěma kopanými studnami. Voda z obou studní je výtlakem dopravena do vodojemu Lhotka o objemu 40 m3 s odkyselovací hmotou a odtud je pitné voda gravitačně vedena do obce.  Svodné, přiváděcí, zásobní a rozvodné řady jsou z PVC a PE, DN 40, 50 a 90 mm, celkové délky 1,5 km.

    

   Místní (městská) část Petrovice

   Místní část Petrovice je zásobena pitnou vodou ze skupinového vodovodu HU-PE-PA. Rozvodné gravitační řady po obci jsou z PVC DN 100 délky 1535 m. Zásobní řad vede z vodojemu Hněvkovice a měří 2,9 km. Rozvodné řady po obci jsou z PVC a PE, DN 50, 63 a 110 mm, celkové délky 3,9 km.

    

   Místní (městská) část Plačkov

   Místní část Plačkov je zásobována pitnou vodou z obce Vilémov, jelikož původní prameniště neposkytuje pitnou vodu o kvalitě dle současného znění vyhlášky č. 252/2004 Sb. Zásobovací řad z obce Vilémov do obce Plačkov má délku 0,7 km.  Rozvodné řady po obci jsou z PVC a PE, DN 50, 63 a 110 mm, celkové délky 2,3 km.

    

   Místní (městská) část Rozkoš

   V roce 1975 bylo provedeno připojení místních částí Rozkoš a Vilémov na vodovodní síť města Humpolce. Vzhledem k výškovému položení těchto částí bylo nutno vybudovat ATS. Přívod do čerpací stanice je zajištěn řadem DN 150 mm, který je napojen na stávající vodovodní řad DN 150 mm vodovodní sítě. Čerpací stanice je jednopodlažní z prefabrikátů. Jsou zde osazeny 3 čerpadla o výtlaku 10 m. Voda je čerpána do 2 tlakových nádrží o objemu 2 x 1 m3. Spínání čerpadel je řízeno automaticky dle tlaků v nádržích. Z těchto nádrží je voda dodávána do sítě místních částí Rozkoš a Vilémov. Rozvodné řady po obci jsou z litiny, PVC a PE, DN 50, 63, 100, 110, 150 a 160 mm, celkové délky 2,1 km.

    

   Místní (městská) část Světlice

   Místní část Světlice je zásobena pitnou vodou z prameniště, které tvoří šest kopaných studní. Ze studní je voda svedena do odkyselovací stanice a následně do vodojemu o objemu 100 m3. Odtud je pitná voda gravitačně vedena k obci. Svodné, přiváděcí, zásobovací a rozvodné řady po obci jsou z PVC a PE, DN 40, 60, 90 a 110 mm, celkové délky 5,6 km.

    

   V roce 2018 byla povolena stavba propojovacího vodovodního potrubí mezi vodovody městské části Humpolec a městské části Světlice.

    

   Místní (městská) část Světlický Dvůr

   Místní část Světlický Dvůr je zásobena pitnou vodou z vodovodu Světlice. Gravitační rozvodný řad má celkovou délku 981 m a je z PVC DN 80 mm.

    

   Místní (městská) část Vilémov

   V roce 1975 bylo provedeno připojení místních částí Rozkoš a Vilémov na vodovodní síť města Humpolce. Vzhledem k výškovému položení těchto částí bylo nutno vybudovat ATS. Přívod do čerpací stanice je zajištěn řadem DN 150

   mm, který je napojen na stávající vodovodní řad DN 150 mm vodovodní sítě. Čerpací stanice je jednopodlažní z prefabrikátů. Jsou zde osazeny 3 čerpadla o výtlaku 10 m. Voda je čerpána do 2 tlakových nádrží o objemu 2x1 m3. Spínání čerpadel je řízeno automaticky dle tlaků v nádržích. Z těchto nádrží je voda dodávána do sítě místních částí Rozkoš a Vilémov. Rozvodné řady po obci jsou z PVC a PE, DN 50, 63, 110 a 160 mm, celkové délky 2,5 km.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Brunka

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Hněvkovice

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Humpolec

   Výhledově se předpokládá posílení stávajících vodních zdrojů.

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Kletečná

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Krasoňov

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Lhotka

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována. Rovněž se navrhuje posílení vlastního vodního zdroje a to pomocí vrtané studny. V případě, že nebude možné realizovat toto posílení, tak připadá v úvahu napojení na skupinový vodovod HU-PE-PA.

    

   Místní (městská) část Petrovice

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Plačkov

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Rozkoš

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Světlice

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Světlický Dvůr

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Vilémov

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými zdroji se uvažuje v místní část Humpolec a Lhotka.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro město Humpolec realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Brunka 0 0 0 0 0 0 0
   Hněvkovice 0 0 0 0 0 360 360
   Humpolec 8 980 8 976 8 988 8 700 8 600 8 500 8 300
   Kletečná 0 0 0 0 0 0 160
   Krasoňov 0 0 0 0 0 200 200
   Lhotka 0 0 0 0 0 0 40
   Petrovice 0 0 0 0 0 190 190
   Plačkov 0 0 0 0 0 220 220
   Rozkoš 0 0 0 330 330 330 330
   Světlice 0 0 0 0 0 170 170
   Světlický Dvůr 0 0 0 0 0 0 77
   Vilémov 0 0 0 274 282 291 298
   Obec Humpolec celkem 8 980 8 976 8 988 9 304 9 212 10 261 10 345
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Brunka

   V městské části Brunka žije v současnosti 52 trvale bydlících obyvatel, příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 10 rekreantů. Místní část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť, odpadní vody jsou zachycovány do bezodtokých jímek nebo jsou přes domovní septiky vypouštěny do místního vodního toku.

    

   Místní (městská) část Hněvkovice

   V městské části žije v současnosti 357 trvale bydlících obyvatel a 45 rekreantů, z nichž je na stávající jednotnou kanalizační síť napojena většina obyvatel. Výstavba této kanalizace proběhla v rozmezí let 1940-50, rekonstrukce proběhla v roce 1987. Při výstavbě kanalizace, jejíž celková délka činí cca 2640 m, byly použity betonové trouby profilů DN 300 až DN 400. Kanalizace byla rekonstruována v roce 1987. Odpadní vody jsou přes domovní septiky vypouštěny do kanalizace, která je zaústěna do Hněvkovického potoka, který ústí do řeky Želivky. Na vodním toku jsou vybudovány rybníky, které částečně předčišťují vodu před odtokem z povodí. Nebo jsou odpadní vody vypouštěny do bezodtokých jímek.

    

   Místní (městská) část Humpolec

   Ve městské části Humpolec žije v současnosti 8921 trvale bydlících obyvatel, z nichž je na stávající jednotnou kanalizaci napojena většina obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 100 rekreantů. Při výstavbě kanalizace, která probíhala postupně, byly použity materiály trub beton, PVC a kamenina, celková délka kanalizační sítě je cca 43,9 km. Stoková síť má dvě hlavní povodí, které přísluší ke dvěma kmenovým stokám. Na kanalizaci je vybudováno celkem 12 odlehčovacích komor, odlehčené vody jsou svedeny do místní zatrubněné vodoteče (Pstružný potok) či do místních rybníků. Kanalizace vykazuje přetížení v období vydatných a přívalových dešťů.

   Kanalizační stoky jsou zaústěny na mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod.

   Na kanalizační síť města Humpolec jsou napojeny také stokové sítě místních částí Rozkoš a Vilémov. V prostoru ČOV Humpolec se napojuje také kanalizační přivaděč z obce Jiřice.

    

   V současnosti napojené obce (místní části): Humpolec, Rozkoš, Vilémov

   Nově napojené obce (místní části): Hněvkovice, Plačkov, Petrovice, Kletečná, Světlice

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): Staré Hutě, Holušice, Háj, Bystrá, Staré Bříště, Vlčí Hory, Řečice, Záběhlice

    

   Místní (městská) část Kletečná

   V městské části Kletečná žije v současnosti 155 trvale bydlících obyvatel, příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 30 rekreantů. Obec nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť, odpadní vody jsou zachycovány do bezodtokých jímek nebo jsou přes domovní septiky vypouštěny do místního vodního toku. V obci je vybudována pouze dešťová kanalizace, do které jsou zaústěny přepady některých septiků.

    

   Místní (městská) část Krasoňov

   V městské části žije v současné době 251 trvale bydlících obyvatel a 11 rekreantů, z nichž je na stávající jednotnou kanalizační síť napojeno přibližně 184 obyvatel. Výstavba této kanalizace proběhla v letech 1980-1990. Jednotná kanalizace v obci je tvořena betonovým potrubím o průměru DN 300 – DN 600 mm. Celková délka kanalizační sítě činí cca 1 502 m. Celá kanalizační síť je zakončena stabilizační nádrží, před kterou jsou na kanalizaci osazeny dvě odlehčovací komory. Odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septicích stávající kanalizací přímo do nádrže nebo jsou odpadní vody vypouštěny do bezodtokových jímek.

    

   V současnosti napojené obce (místní části): Krasoňov

   Nově napojené obce (místní části): nejsou

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): nejsou

    

   Místní (městská) část Lhotka

   V městské části Lhotka žije v současnosti 34 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 15 rekreantů. Obec nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť, odpadní vody jsou zachycovány do bezodtokých jímek nebo jsou přes domovní septiky vypouštěny do místního vodního toku.

    

   Místní (městská) část Petrovice

   V městské části Petrovice žije v současné době 194 trvale bydlících obyvatel, z nichž je na stávající jednotnou kanalizační síť napojeno přibližně 164 obyvatel. Při výstavbě kanalizace, jejíž celková délka činí 1 725 m, bylo použito potrubí z betonu a PVC o dimenzích DN 150 a 300 mm. Kanalizace v obci Petrovice je rozdělena do dvou povodí. Severnější část obce je odkanalizována prostřednictvím jednotné kanalizace ústící do biologického rybníka, jižní část obce je sice vybavena jednotnou kanalizační stokou, ta však není v současné době využívána.

    

   Místní (městská) část Plačkov

   V městské části Plačkov žije v současnosti 175 trvale bydlících obyvatel, z nichž je na stávající jednotnou kanalizační síť napojeno přibližně 170 obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 10 rekreantů. Při výstavbě kanalizace, jejíž celková délka činí cca 3200 m, byly použity betonové trouby a PP profilů DN 200 až 500. Do kanalizace je sveden odběr z rybníka Pařezitý, a tímto potrubím je napouštěna nádrž u silnice.

   Odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septicích kanalizací, která je vyústěna do příkopu, který ústí do Perlového potoka. Nebo jsou vypouštěny do bezodtokých jímek.

    

   Místní (městská) část Rozkoš

   V městské části Rozkoš žije v současnosti 306 trvale bydlících obyvatel, z nichž je na stávající jednotnou kanalizaci napojena většina obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 34 rekreantů. Výstavba kanalizace probíhala postupně. Při výstavbě kanalizace byly použity betonové trouby DN 300 –500 a trouby z PVC DN 300. Celková délka kanalizačních stok je cca 2800 m. Na systému je jedna odlehčovací komora. Kanalizační stoky tvoří jedno povodí a odpadní vody jsou svedeny přes kanalizační síť města Humpolec na mechanicko-biologickou ČOV Humpolec.

    

   Místní (městská) část Světlice

   V obci Světlice žije v současnosti 154 trvale bydlících obyvatel, z nichž je na stávající jednotnou kanalizační síť napojeno přibližně 154 obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 32 rekreantů. Při výstavbě kanalizace, jejíž celková délka činí 1220 m, byly použity betonové trouby profilů DN 300. Celá kanalizační síť tvoří 6 samostatných stok, které jsou samostatně zaústěny do Rápotického potoka. Odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septicích stávající kanalizací přímo do Rápotického potoka.

    

   Místní (městská) část Světlický Dvůr

   V obci Světlický Dvůr žije v současnosti 60 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 9 rekreantů. Obec nemá vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou akumulovány v bezodtokých jímkách nebo jsou přes domovní septiky zaústěny přímo do místního vodního toku.

    

   Místní (městská) část Vilémov

   V místní části Vilémov žije v současnosti 243 trvale bydlících obyvatel, z nichž je na stávající jednotnou kanalizaci napojeno 188 obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 33 rekreantů. Výstavba kanalizace probíhala postupně. Při výstavbě kanalizace byly použity trouby z kameniny, betonu a PVC DN 300 – 600. Celková délka kanalizačních stok je cca 2700 m. Kanalizace je napojena na kanalizační síť města Humpolec a na mechanicko-biologickou ČOV Humpolec.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Brunka

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Hněvkovice

   Současný technický stav kanalizace v městské části Hněvkovice je nevyhovující, proto se uvažuje o vybudování výtlačného kanalizačního přivaděče odpadních vod na ČOV Humpolec včetně obnovy stávající kanalizace v obci Hněvkovice.

   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Humpolec

   Předpokládá se vybudování oddílné kanalizace a to vzhledem k přetížení stávající kanalizace a ČOV během přívalových dešťů.

   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Předpokládá se intenzifikace a modernizace ČOV Humpolec. Vzhledem k plánovanému napojení dalších obcí (místních částí) na kanalizační síť města Humpolec bude v následujících letech potřeba zvýšit stávající kapacitu ČOV.

    

   V současnosti napojené obce (místní části): Humpolec, Rozkoš, Vilémov

   Nově napojené obce (místní části): Hněvkovice, Plačkov, Petrovice, Kletečná, Světlice

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): Staré Hutě, Holušice, Háj, Bystrá, Staré Bříště, Vlčí Hory, Řečice, Záběhlice

    

   Místní (městská) část Kletečná

   Předpokládá se vybudování oddílné kanalizace a čistírny odpadních vod.

    

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

   Nově napojené obce (místní části): Kletečná

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): nejsou

    

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Krasoňov

   V městské části se předpokládá rozšíření a dokončení stávající kanalizační sítě tak, aby celá obec Krasoňov byla odkanalizována. Dále bude realizováno upravení stávající biologické nádrže, předpokládá se instalování aeračního systému. Alternativní možností je vybudování centrální čistírny odpadních vod.

   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů.

    

   V současnosti napojené obce (místní části): Krasoňov

   Nově napojené obce (místní části): nejsou

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): nejsou

    

   Místní (městská) část Lhotka

   Předpokládá se výstavba oddílné kanalizační sítě a čistírny odpadních vod.

    

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

   Nově napojené obce (místní části): Lhotka

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): nejsou

    

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Petrovice

   Současný technologický stav kanalizace je nevyhovující, proto je uvažováno v obci s kompletní obnovou (rekonstrukcí) kanalizační sítě. Dále jsou navržené technologické úpravy na stávajícím biologickém rybníku (odbahnění, zpevnění horní části, provedení obtoku stávající vodoteče, osazení aeračního systému apod.). Alternativu představuje vybudování místní čistírny odpadních vod v horní části obce. Pro spodní část obce je uvažováno s výstavbou oddílné splaškové kanalizace a čerpací stanice, která by výtlakem dopravila splaškové odpadní vody na biologický rybník nebo čistírnu odpadních vod v horní části obce. V obci se předpokládá rozšíření stávající kanalizační sítě související s postupným rozšiřováním obce.

    

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

   Nově napojené obce (místní části): Petrovice

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): nejsou

    

   Místní (městská) část Plačkov

   Současný technologický stav kanalizace je nevyhovující, proto je uvažováno v obci s kompletní obnovou kanalizační sítě s vybudováním místní čistírny odpadních vod. Alternativním řešením je vybudování čerpací stanice, která by dopravila odpadní vody z obce Plačkov do obce Vilémov a dále na ČOV Humpolec. V obci se předpokládá rozšíření stávající kanalizační sítě související s postupným rozšiřováním obce.

    

   Místní (městská) část Rozkoš

   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Světlice

   Předpokládá se výstavba oddílné kanalizační sítě a centrální čerpací stanice, z které budou odpadní vody čerpány výtlakem na ČOV Humpolec.

   Pokud nebude zajištěno odvádění odpadních vod na ČOV Humpolec, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní ČOV, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Světlický Dvůr

   Předpokládá se výstavba oddílné kanalizační sítě a čerpací stanice, z které budou odpadní vody čerpány odpadní vody do centrální čerpací stanice městské části Světlice.

   Pokud nebude zajištěno napojení na centrální čerpací stanici městské části Světlice, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní ČOV, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Vilémov

   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro město Humpolec realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Brunka - - -
  Hněvkovice 3 700,0 19 000,0 22 700,0
  Humpolec 33 296,0 114 100,0 147 396,0
  Kletečná 2 980,0 12 000,0 14 980,0
  Krasoňov 300,0 7 400,0 7 700,0
  Lhotka 1 200,0 4 700,0 5 900,0
  Petrovice 7 850,0 12 900,0 20 750,0
  Plačkov 12 300,0 20 040,0 32 340,0
  Rozkoš - 3 400,0 3 400,0
  Světlice 1 900,0 5 701,0 7 601,0
  Světlický Dvůr 600,0 4 800,0 5 400,0
  Vilémov 2 400,0 3 600,0 6 000,0
  Obec Humpolec celkem 66 526,0 207 641,0 274 167,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  22. 12. 2020 0589/08/2020/ZK usnesení zastupitelstva Změna technického řešení v oblasti zásobování pitnou vodou (nové vodní zdroje pro městskou část Lhotka) a v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod (napojení městských částí Světlice a Světlický Dvůr na ČOV Humpolec).
  28. 11. 2018 23/2018 administrativní opatření Humpolec, Světlice - Propojení veřejných vodovodů Humpolec - Světlice v celkové délce 519 m.
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.