Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Hořice - CZ063.3304.6103.108 - stav 21. 5. 2019

 1. Obec

  Hořice

  Číslo obce PRVKUK 108
  Kód obce PRVKUK CZ063.3304.6103.108
  Kód obce 547956
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  361 (6103)
  Humpolec
  Číslo POU
  Název POU
  779
  Humpolec

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3304.6103.0108.01 Hořice 04515 45152
  CZ063.3304.6103.0108.02 Děkančice 04848 48488
  CZ063.3304.6103.0108.03 Hroznětice 04849 48496
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Hořice se nachází severně od města Pelhřimov, ve vzdálenosti cca 20 km. Obec je složená ze tří místních částí - Hořice, Děkančice (1 km jihovýchodně od Hořic), Hroznětice (2 km jihovýchodně od Hořic). Obcí protéká Blažejovský potok. Rozsah zástavby je v rozmezí 453,0 – 488,0 m n. m.
   Obec se nachází v OP VN Švihov.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Děkančice trvale bydlící 14 14 14 13 12 12 11
   přechodně bydlící 10 10 10 12 11 11 10
   celkem 24 24 24 25 23 23 21
   Hořice trvale bydlící 144 144 144 126 119 111 104
   přechodně bydlící 22 22 22 29 27 25 24
   celkem 166 166 166 155 146 136 128
   Hroznětice trvale bydlící 23 23 23 31 30 30 30
   přechodně bydlící 8 8 8 23 21 21 21
   celkem 31 31 31 54 51 51 51
   Obec Hořice celkem trvale bydlící 181 181 181 170 161 153 145
   přechodně bydlící 40 40 40 64 59 57 55
   celkem 221 221 221 234 220 210 200
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Hořice 182 177 183 178 182 193 190 190 186 183 187 187 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Děkančice - - - 25 23 23 21
   Hořice 166 166 166 155 146 136 128
   Hroznětice - - - 51 48 48 48
   Obec Hořice celkem 166 166 166 231 217 207 197
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Děkančice

   Místní část Děkančice je zásobena pitnou vodou z veřejného skupinového vodovodu Hořice – Hroznětice – Děkančice.

    

   Místní (městská) část Hořice

   Místní část Hořice je zásobena pitnou vodou z veřejného skupinového vodovodu Hořice – Hroznětice – Děkančice, jehož prameniště se nachází jižně od obce a je tvořeno původně 10 studnami, které se ale všechny nevyužívají z důvodu vysokého obsahu dusičnanů ve vodě. V současnosti je využívána voda ze studny S1, S2, S3, S4, S6 a S7. Studna S1 je jako jediná spádově níže než čerpací stanice a voda z této studny se musí do ČS čerpat. Ostatní studny natékají do ČS gravitačně. V ČS je umístěn odkyselovací filtr a výtlačným potrubím délky 535 m (materiál litina Js 100 mm) je voda čerpána do VDJ 2 x 50 m3. Odtud je zásobním řadem LT Js 100 zásobena gravitačně obec Hořice (délka zásobního řadu je cca 1368 m) a dále potrubím PVC Js 100 samota Bukovina, místní část Děkančice a místní část Hroznětice.

    

   V roce 2019 byla povolena stavba vrtané studny o hloubce 90 m včetně jejího připojení do stávající čerpací stanice (ČS).

    

   Místní (městská) část Hroznětice

   Místní část Hroznětice je zásobena pitnou vodou z veřejného skupinového vodovodu Hořice – Hroznětice – Děkančice.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Děkančice

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Hořice

   Předpokládá se výměna výtlačného řadu do VDJ v celkové délce 535 m a dále výměna zásobního řadu z VDJ do obce Hořice v celkové délce cca 1368 m a rozvodných řadů v Hořicích v celkové délce cca 912 m. Všechny tyto řady jsou z litiny a jsou na hranici své životnosti.

   Navrhuje se vybudování nového vodního zdroje (vrtu) a jeho propojení se stávajícím vodovodem pro veřejnou potřebu.

   Uvažuje se s úpravnou vody pro stávající zdroje pitné vody, kde je hodnota dusičnanů na hranici hygienických norem pro pitnou vodu.

   Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Hroznětice

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se uvažuje pro místní část Hořice.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Hořice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Děkančice - - - - - 23 23
   Hořice 165 165 165 152 143 133 125
   Hroznětice - - - - 51 51 51
   Obec Hořice celkem 165 165 165 152 194 207 199
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Děkančice

   V místní části Děkančice žije v současnosti 14 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 12 rekreantů. Místní část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť, odpadní vody jsou zachycovány do bezodtokých jímek.

    

   Místní (městská) část Hořice

   V místní části Hořice žije v současnosti 131 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 30 rekreantů. Všichni obyvatelé jsou napojeni na jednotnou kanalizaci vybudovanou v letech 1960-1990. Celková délka kanalizační sítě je cca 3000 m. Stoky jsou vybudované z betonových trub DN 300–500. Kanalizace je ukončena mechanicko-biologickou čistírnou odpadních vod. Odpadní vody po vyčištění jsou vypouštěny do Blažejovického potoka.

    

   V současnosti napojené obce (místní části): Hořice

   Nově napojené obce (místní části): nejsou

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

    

   Místní (městská) část Hroznětice

   Vmístní části Hroznětice žije v současnosti 34 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 24 rekreantů. Místní část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť, odpadní vody jsou zachycovány do bezodtokých jímek nebo jsou zaústěny přes domovní septiky přímo do návesního rybníka nebo do místního bezejmenného vodního toku.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Děkančice

   Předpokládá se výstavba splaškové kanalizace s napojením na kanalizaci a ČOV v místní části Hroznětice.

   Pokud nebude zajištěnö napojení na čistírnu odpadních vod v místní části Hroznětice, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Hořice

   Předpokládá se rekonstrukce a intenzifikace ČOV. Současná technologie z roku 1986 je zastaralá a za hranicí své životnosti.

   Jednotná kanalizace je rovněž opotřebovaná a uvažuje se její rekonstrukce a oddělení balastních vod.

   Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   V současnosti napojené obce (místní části): Hořice

   Nově napojené obce (místní části): nejsou

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

    

   Místní (městská) část Hroznětice

   Předpokládá se výstavba splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod.

    

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

   Nově napojené obce (místní části):  Hroznětice, Děkančice

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

    

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Hořice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Děkančice - 2 125,0 2 125,0
  Hořice 2 950,0 3 500,0 6 450,0
  Hroznětice - 2 000,0 2 000,0
  Obec Hořice celkem 2 950,0 7 625,0 10 575,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  21. 5. 2019 22/2019 administrativní opatření Hořice - připojení vrtu o hloubce 90 m na pozemku p. č. 936 v katastrálním území Hořice u Humpolce, přívodní vodovodní řad o délce 494 m z vrtu do stávajícího ČS na pozemku parcelní číslo 879 v katastrálním území Hořice u Humpolce
  7. 2. 2017 0055/01/2017/ZK usnesení zastupitelstva Změna technického řešení v oblasti zásobování pitnou vodou pro místní část Hořice.
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.