Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Horní Rápotice - CZ063.3304.6103.107 - stav 27. 11. 2018

 1. Obec

  Horní Rápotice

  Číslo obce PRVKUK 107
  Kód obce PRVKUK CZ063.3304.6103.107
  Kód obce 551589
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  361 (6103)
  Humpolec
  Číslo POU
  Název POU
  779
  Humpolec

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3304.6103.0107.01 Horní Rápotice 04396 43966
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Horní Rápotice se nachází severozápadně od města Humpolec, ve vzdálenosti cca 4 km. Obcí protéká místní bezejmenný vodní tok přítok Rápotického potoka. Rozsah zástavby je v rozmezí 548,0-552,0 m n. m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Horní Rápotice trvale bydlící 154 154 154 170 177 183 189
   přechodně bydlící 25 25 25 25 25 25 25
   celkem 179 179 179 195 202 208 214
   Obec Horní Rápotice celkem trvale bydlící 154 154 154 170 177 183 189
   přechodně bydlící 25 25 25 25 25 25 25
   celkem 179 179 179 195 202 208 214
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Horní Rápotice 147 161 158 157 156 156 150 152 156 162 165 165 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Horní Rápotice 154 154 176 185 192 198 204
   Obec Horní Rápotice celkem 154 154 176 185 192 198 204
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Prameniště vodovodu se nachází severně od obce a je tvořeno 2 kopanými studnami hloubky cca 5 m. Z jedné studny je voda gravitačně svedena potrubím z PE DN 50 a z PVC DN 100 do zemního železobetonového vodojemu. Ze druhé studny je voda čerpána výtlačným potrubím z PE DN 40 mm do vodojemu. Součástí vodojemu o objemu 100 m3 je i odkyselovací filtr. Z vodojemu je gravitačně zásobeno spotřebiště rozvodnými řady z PVC DN 100 mm celkové délky cca 1237 m.

    

   V roce 2006 byla realizována pro lokalitu rodinných domů výstavba vodovodních řadů v celkové délce 135 m.

   V roce 2010 byla realizována oprava vodovodního potrubí v celkové délce 107 m.

   V roce 2018 byla povolena stavba vrtané studny HR1 o hloubce 102 m včetně jejího připojení do stávající kopané studny.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V letech 2014-2015 probíhá rozšíření vodovodu podél hlavní silnice směr Humpolec v celkové délce cca 200 m.
   Z důvodu možného nedostatku vody v budoucích letech ze stávajících zdrojů se uvažuje s vyhledáním a výstavbou nového zdroje pitné vody pro veřejný vodovod. Pokud by voda v tomto zdroji byla svou kvalitou nevyhovující v některém z ukazatelů pro pitnou vodu, bylo by nutné zdroj doplnit technologií pro úpravu vody.
   Dále se uvažuje se rekonstrukcí vodojemu (nádrže).
   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými zdroji se uvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Horní Rápotice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Horní Rápotice 154 154 176 185 192 198 204
   Obec Horní Rápotice celkem 154 154 176 185 192 198 204
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Horní Rápotice žije v současnosti 161 trvale bydlících obyvatel a 15 rekreantů, z nichž jsou všichni napojeni na jednotnou kanalizační síť. Její celková délka je cca 2022 m z trub PVC DN 200, 300 a 400 mm. Kanalizace je ukončena kořenovou ČOV s ručně stíranými česly a štěrbinovým lapákem písku. Dále je zde typová zahušťovací nádrž, odkud se vyváží dle potřeby zahuštěný kal. Odtok z ČOV je zaústěn do bezejmenného vodního toku levostranného přítoku Rápotického potoka.

    

   V roce 2006 byla realizována pro lokalitu rodinných domů splašková kanalizace v délce 68 m.

    

   Provoz ČOV Horní Rápotice byl zahájen v r. 2003.

   ČOV má objekty:

   Mechanická část: dvoukomorový septik 50 m3

   Biologická část: kořenová čistírna 1250 m3

   Ostatní objekty: měrný objekt, dešť. Oddělovač (řed. poměr 1:8)

    

   V současnosti napojené obce (místní části): Horní Rápotice

   Nově napojené obce (místní části): nejsou

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Předpokládá se rekonstrukce kanalizace v celkové délce cca 200 m (původní profil 200 mm) a navrhuje se vybudování oddílné splaškové a dešťové kanalizace ve stejné trase – lokalita při silnici Humpolec – Kaliště.
   Výhledově se uvažuje o rekonstrukci kořenové ČOV, v případě její zhoršené funkce.
   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   V současnosti napojené obce (místní části): Horní Rápotice
   Nově napojené obce (místní části): nejsou
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Horní Rápotice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Horní Rápotice 1 340,0 2 500,0 3 840,0
  Obec Horní Rápotice celkem 1 340,0 2 500,0 3 840,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  27. 11. 2018 21/2018 administrativní opatření Horní Rápotice - posílení vodních zdrojů – připojení vrtu HR1 hl. 102 m“ na pozemcích p. č. 348/1 a 348/2 v k.ú. Horní Rápotice a vodovodní potrubí v délce 85 m (z vrtu do stávající kopané studny)
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.