Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Blažkov - CZ063.3714.6101.001 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Blažkov

  Číslo obce PRVKUK 1
  Kód obce PRVKUK CZ063.3714.6101.001
  Kód obce 595241
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1678 (6101)
  Bystřice nad Pernštejnem
  Číslo POU
  Název POU
  3379
  Bystřice nad Pernštejnem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3714.6101.0001.01 Blažkov 00555 5550
  CZ063.3714.6101.0001.02 Dolní Rozsíčka 00556 5568
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Blažkov se nachází jihozápadně od města Bystřice nad Pernštejnem, ve vzdálenosti cca 10 km. Obec se skládá ze dvou místních částí, Blažkova a Dolní Rozsíčky. Obcí protéká vodní tok Bobrůvka. Rozsah zástavby v obci je v rozmezí 500 – 530 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Blažkov trvale bydlící 185 185 185 182 179 175 172
   přechodně bydlící 17 17 17 17 17 17 17
   celkem 202 202 202 199 196 192 189
   Dolní Rozsíčka trvale bydlící 119 119 119 110 109 108 107
   přechodně bydlící 18 18 18 18 18 18 18
   celkem 137 137 137 128 127 126 125
   Obec Blažkov celkem trvale bydlící 304 304 304 292 288 283 279
   přechodně bydlící 35 35 35 35 35 35 35
   celkem 339 339 339 327 323 318 314
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Blažkov 293 292 282 278 283 294 292 293 287 284 284 284 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Blažkov 196 196 195 182 179 175 172
   Dolní Rozsíčka 106 106 106 110 109 108 107
   Obec Blažkov celkem 302 302 301 292 288 283 279
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Blažkov

   Místní část Blažkov má veřejný vodovod, který byl vybudován v letech 1986 – 1988. Zdrojem pitné vody je skupinový vodovod Vír - Bystřice n. P. – Olší s úpravnou vody ve Víru. Obec Blažkov je připojena na skupinový vodovod přes horní tlakové pásmo obce Dolní Rožínka. Místní část je pod tlakem VDJ Dolní Rožínka (Jasan) 2 x 750 m3 (581,0/577,8 m n.m.).

    

   Místní (městská) část Dolní Rozsíčka

   Místní část Dolní Rozsička (495 - 512 m n.m.) je napojena na přivaděč Vír - Bystřice n. P. - Olší. Přívodný řad vede z obce Horní Rozsíčka do VDJ Dolní Rozsíčka 40 m3 (543,16/541,16 m.n.m.). Místní část Dolní Rozsíčka je z vodojemu zásobena gravitačně.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Blažkov

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Dolní Rozsíčka

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Blažkov realizace navrhovaných opatření nepředpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Blažkov - - - - - - -
   Dolní Rozsíčka - - - - - - -
   Obec Blažkov celkem - - - - - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Blažkov

   Místní část má vybudovanou jednotnou kanalizační síť, na kterou je napojena většina obyvatel. Při výstavbě kanalizace, jejíž celková délka činí cca 1320 m, byly použity betonové a železobetonové trouby profilů DN 300 - 800.

   Jediná výusť stávající kanalizační sítě je zaústěna do místního vodního toku, před jeho zaústěním do vodního toku Bobrůvka. Odpadní vody odtékají z převážné části po předčištění v biologických septicích kanalizací přímo do toku, část rodinných domků má bezodtoké jímky.

   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

    

   Místní (městská) část Dolní Rozsíčka

   Místní část má vybudovanou jednotnou kanalizační síť, na kterou je napojena většina obyvatel. Při výstavbě kanalizace, jejíž celková délka činí cca 680 m, byly použity betonové trouby profilů DN 300 - 600.

   Odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septicích kanalizací přímo do místního vodního toku, který je jedním z přítoků vodního toku Bobrůvka, část rodinných domků má bezodtoké jímky.

   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Blažkov

   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   V místní části je navržena ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

   Nově napojené obce (místní části): Blažkov

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

    

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Dolní Rozsíčka

   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   V místní části je navržena ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

   Nově napojené obce (místní části): Dolní Rozsíčka

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

    

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Blažkov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Blažkov - 11 000,0 11 000,0
  Dolní Rozsíčka 1 070,0 6 000,0 7 070,0
  Obec Blažkov celkem 1 070,0 17 000,0 18 070,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.